ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Karta Dużej Rodziny

kdrok

PRAWO DO POSIADANIA KARTY PRZYSŁUGUJE CZŁONKOWI RODZINY WIELODZIETNEJ, PRZEZ KTÓRĄ ROZUMIE SIĘ RODZINĘ, W KTÓREJ RODZIC (RODZICE) LUB MAŁŻONEK RODZICA MAJĄ NA UTRZYMANIU CO NAJMNIEJ TROJE DZIECI:
1. W wieku do ukończenia 18. roku życia;
2. W wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego,w którym jest planowane ukończenie nauki
3. Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Członkami rodziny wielodzietnej są:
1. Rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2. Małżonek rodzica;
3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY?
Karta Dużej Rodziny są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w siedzibie MGOPS w Białobrzegach, ul.Reymonta 11..
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

SKŁADAJĄC WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY, PRZEDSTAWIA SIĘ ORYGINAŁY LUB ODPISY DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PRAWO DO PRZYZNANIA KARTY, W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. W przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2. W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3. W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

WYSZUKIWANIE PARTNERÓW KARTY DUŻEJ RODZINY
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAMIESZCZONE SĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH WWW.RODZINA.GOV.PL ORAZ WWW.MPIPS.GOV.PL

 

FORMULARZE WNIOSKÓW DO POBRANIA

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja