ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

Cele MGOPS w Białobrzegach

 • dobro osoby korzystającej z pomocy,
 • skuteczna, szybka i profesjonalnie udzielona pomoc zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • udzielenie pełnej informacji o przysługujących prawach

 

Struktura organizacyjna Ośrodka

1. Dyrektor Ośrodka - Irmina Maciąg
2. Główny Księgowy - Anna Nowacka
3. Dział Pracy Socjalnej i Usług Opiekuńczych:

 • St. pracownik socjalny - Edyta Wincewicz
  Rejon pracy: Białobrzegi (ul. Reymonta, ul. Polna, Osiedle Borki, Osiedle Mikowska, ul. 11 Listopada, Wieś: Szczyty, Kol. Szczyty, Brzeźce)
 • St. pracownik socjalny - Anna Traczyk
  Rejon pracy: Białobrzegi (ul. Sądowa, ul. Wąska, ul. Kusocińskiego, ul. Piaskowa, ul. Sportowa, Wieś: Wojciechówka, Mikówka, Okrąglik, Pohulanka, Jasionna)
 • St. pracownik socjalny - Wioletta Leszczyńska
  Rejon pracy: Białobrzegi (ul. Mikowska, ul. Spacerowa, ul. Polańska, ul. Bautscha, ul. Kopernika, ul. Kościelna, ul. Ogrodowa, Wieś: Budy Brankowskie, Brzeska Wola, Leopoldów)
 • Pracownik socjalny - Edyta Rumniak
  Rejon pracy:Białobrzegi (ul. Słoneczna, ul. Szkolna, ul. Żeromskiego, Plac Zygmunta Starego, Osiedle Jana Pawła II, Osiedle Banaszka, Wieś: Sucha, Suski Młynek)
 • Pracownik socjalny - Wiesława Sadzik
  Rejon pracy: Białobrzegi (ul. Krakowska, ul. Bronisława Mroczkowskiego, ul. Jana Brzechwy, ul. Marii Konopnickiej, ul. Piekarska, ul. Poświętna, ul. Rzeczna, ul. Rzemieślnicza, ul. Targowa, ul. Targowicka, Wieś: Dąbrówka, Kamień, Stawiszyn)
 • Opiekunka domowa - Elżbieta Kiech
 • Opiekunka domowa - Ewa Jędrzejewska

4. Dział Świadczeń Rodzinnych i świadczeń Wychowawczych:

 • Insp. Katarzyna Radek
 • Insp. Magdalena Traczyk
 • Insp. Ewa Hernik

5. Pracownik administracyjny - Beata Soból

 

Zadania działu Pracy Socjalnej i Usług Opiekuńczych

1. przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej, a w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie dodatkowo wypełnienie formularza “ Pomoc społeczna - Niebieska karta “
2. wnioskowanie o udzielenie pomocy z zadań zleconych i własnych gminy dla osób kwalifikujących się do tej formy pomocy
3. udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej
4. Przygotowanie dokumentacji i występowanie z wnioskiem o skierowanie do:
a. domu pomocy społecznej
b. środków wsparcia- DDP, ŚDS
c. mieszkania chronionego
d. innych placówek zapewniających niezbędną pomoc
e. kierowanie osób do odpowiednich instytucji, w szczególności:
- sytuacjach kryzysowych
- w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności
w innych sytuacjach, m.in. wymagających poradnictwa specjalistycznego
f. ustalenie zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
h. zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom tego pozbawionym w szczególności w zakresie:
- zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych
- opieki i pielęgnacji
- kontaktów z otoczeniem
i. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
j. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
k. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
l. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin
ł. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej, ukierunkowanych na podniesienie jakości życia
m. udzielanie informacji na podstawie wniosku o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie, przyznawaniu i wypłacaniu.

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki 155908 logo pcpr logo policja