ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek oslonowy 2024

Informujemy, że ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Dla mieszkańców miasta i gminy Białobrzegi zadanie to będzie realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białobrzegach, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 złotych,
2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę;

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza wyżej wymienione progi dochodowe, to dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym, ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.


Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:
1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
3. 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 – 5 osób,
4. 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:
1. 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
2. 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 – 3 osób,
3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 -5 osób,
4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Pamiętaj! Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wzór wniosku wraz z klauzulą informacyjną:

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

OŚWIADCZENIE 

KLAUZULA

 

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja