ikony glowne02 narodziny ikony glowne bezpieczenstwo ikony glowne opieka ikony glowne swiadczenia swiadczenia ikony glowne edukacja ikony glowne urlopy 1

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

424605639 708134378166158 7164754268027356958 n

Gmina Białobrzegi będzie realizowała zadanie pt: Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania – 791 386,38 zł
Całkowita wartość zadania – 791 386,38 zł


Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Adresatami Programu są :

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika*opiekunami prawnymi uczestnika lub
osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach : asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka,siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego ( w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 – zgodnie z załącznikiem nr 7 do Programu.

Osoby spełniające kryteria wskazane w Programie, które chciałyby skorzystać ze wsparcie asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością bądź świadczyć usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, proszone są o kontakt z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białobrzegach pod nr tel. 48613 27 55 bądź osobiście: ul. Reymonta 11 26-800 Białobrzegi w godzinach pracy : 7.30 – 15.30 lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja dotycząca Programu znajduje się na stronie internetowej Urzedu Miasta i Gminy Białobrzegi oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach .
 Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością „- edycja 2024.
 Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.


Złożenia Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

* Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów,zięcia, synową, macochę,
ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

Załączniki:

Karta zakresu czynnościKarta zakresu czynności

Karta zgłoszenia do programuKarta zgłoszenia do programu

Klauzula informacyjna MRiPSKlauzula informacyjna MRiPS

Klauzula informacyjna RODOKlauzula informacyjna RODO

OświadczeniaOświadczenia

PLAKAT AOON 2024PLAKAT AOON 2024

Rekrutacja informacja o programieRekrutacja informacja o programie

 

 

 

 

 

- rodzina 500 0 empatia ok ciaza bez alkoholu   

 

 115647 logo apteki  155908 logo pcpr logo policja